Професионален подбор на персонал

tinkamiteva_9

Професионалният подбор на персонал се дефинира като целенасочен диагностичен процес, в хода на който посредством научно обосновани методи, форми и средства се установява съответствието или несъответствието между професионалните възможности на човека и изискванията на професията за която се кандидатства.

Професионалният подбор цели точна и достоверна снимка на възможностите и способностите на кандидата за дадена професия.

ПРЕДЛАГАМЕ: Система за професионален психологически подбор на кадри, психологическа диагностика, оценката на персонала и формирането на ефективни работни екипи.

СИСТЕМАТА СЕ РЕАЛИЗИРА чрез използването на различни инструменти:
Научно обосновани психологически тестове, адаптирани за българските условия.
Стандартизирано и нестандартизирано интервю.
Проучване чрез независими характеристики.
Анализ на документи.
Анализ на продукти на дейността и др.

КАКВО СЕ ПОСТИГА – посредством тази процедура за професионално психологически подбор на кадри се осигурява избор на най-подходящ кандидат, минимизира се риска от назначаване на лица със склонност към развитие на психични заболявания и асоциални прояви, разкрива се действителната мотивация на кандидата и степента на неговата лоялност, разкриват се подходящи служители за поемане на отговорни задачи, определя се степента на групова съвместимост, йерархическите взаимоотношения и на тази основа формиране на ефективни работни екипи.

КРАЕН ПРОДУКТ – въз основа на психологическото изследване се изготвя психологическия профил на кандидата за работа който съдържа следните основни характеристики:
Степента на професионалната, общата и социалната интелигентност – знанията, уменията и навиците без които лицето не може да управлява съответната дейност. Умения за вземане на решения.
Мотивация за упражняване на професията.
Способности за коректно и културно общуване с хората в това число и умения за нравствено сътрудничество и отговорност, емпатийност, толерантност, лидерски тенденции и способности.
Отчитат се особеностите на темперамента и характеровите нагласи, агресивност, тревожност, самооценка, доминантност, невротизъм, способности за реагиране в критични ситуации и други характеристики.

ПРОЦЕДУРА – психологическото изследване се извършва на два етапа:
Попълване на пакета от психологически тестове.
Индивидуално интервю
Процедурата завършва с писмена личностно психологическа характеристика на кандидата

КОЕ НАЛАГА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА.
Анализът на развитото пазарно стопанство и обслужването на различните сфери на живота показват, че ефект в своята дейност постигат само тези фирми, организации, стопански, административни, културни структури в които работят професионално развити служители и специалисти. С други думи , глобалната и критична предпоставка за успех в каквато и да е област на живота е наличието на ПРОФЕСИОНАЛНО СПОСОБНИ И МОРЛНО ИЗГРАДЕНИ ЛИЧНОСТИ. Ролята и значението на този фактор е осъзнат отдавна. Тя не се оспорва от никого и е очевидно, че всеки работодател иска да привлече на работа при себе си по качествена човешка материя, по компетентни и креативно функциониращи мозъци.
Борбата на съвременния свят за притежаване на повече по качествена сива мозъчна маса става жестока. Най-скъпият пазар на планетата днес е на творчески мислещи мозъци. Тази тенденция ще се засилва, а заедно с нея ще нараства потребността от диагностика и селекция на възможностите на хората за труд и творчество в различни сфери на производството и живота.
В епохата на информационната революция и либералното пазарно стопанство проблема за селекцията и приложението на професионалната и социална интелигентност на хората ще придобива все по-голяма острота, все по ясно ще се очертава неговата стратегическа роля и смисъл за комплексния прогрес на цивилизацията.
За съжаление откриването, подготовката и развитието на личности способни за професионален успех не е толкова лесен за решаване проблем, както изглежда на пръв поглед. Точно поради тази причина все повече фирми и организации са принудени да се съобразяват с постиженията на науката в тази област и да търсят инструментално решение на този проблем в специализираната диагностична дейност.