Относно проективните техники и проекцията

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ЗА ПРОЕКТИВНИТЕ ТЕХНИКИ И  ПРОЕКЦИЯТА

 

Според класиците проекцията е защитен механизъм осигуряващ отреагирането или задоволяването на неприемливите за съзнанието (подтиснати) психични съдържания.

Проекцията като психичен механизъм е описан от Фройд като потискане на едно вътрешно съдържание, при което се изопачава външното възприятие.

 

 

Фройд вижда същността на проективния опит в това, че „предизвиква нещо” ОТВЪН, което е израз на вътрешния свят на човек. Фройд разглежда всяко поведение на човек като проективно. Проекцията като поведение дава представа за емоционалното състояние на човек.

Не съществува възприятие без избор – изборът е функция на личността. Всяко възприятие е в зависимост от предшестващия  опит на човек, от културната среда в която живее и голяма част от тях са несъзнавани. Също така възприятието зависи от нашите потребности, от отношението ни към действителността, от възгледите ни за света, от настроението ни, от чувството ни за познатост и пр.

Устойчивото и традиционно разбиране за проекцията гласи, че тя е защитен безсъзнателен механизъм, посредством който индивидът приписва на друго лице свои неприемливи желания и характеристики. Това определение на проекцията има своя произход в латинската дума proyektosq, което означава ЗАЩИТА.

Разумно е да се разграничават няколко типа проекции.

 1. ЗАЩИТНА или класическа проекция. Това в същност е функционирането на безсъзнателен механизъм чрез който приписваме на други лица собствени недостатъци и свойства.

Например: Когато изследваното лице прави разказ по предложена от терапевта картина той несъзнавано проектира върху сюжета на картината собствените си емоции и чувства. Много по-лесно е изследваното лице да вплете в разказа за другите собствените си несъзнавани импулси и идеи.

Този ефект се постига при работа с тестове като –  така наречения тест на Розенцвайг или теста ТАТ.

 1. АТРИБУТИВНА проекция. Тук нещата са по-други, налице е приписване на други лица собствени мотиви, черти, желания, постъпки при което изследваното лице осъзнава тези характеристики у себе си. Тук се постига нещо като познание и характеризиране на другия чрез себе си.

У Фройд тази позиция се нарича уподобяване. Става дума за тенденция или склонност да възприемаме и интерпретираме другите по аналогия със себе си.

Например, това се постига когато предложим на изследваното лице да разкаже какво най-много харесва у хората или у своя най-добър приятел! И обикновено тези качества които изследваното лице смята за най-важни ще започне да описва приятеля си с тях.

 1. АОТИСТИЧНА проекция. Тук нещата изглеждат сложни и доста заплетени, защото при тази проекция възприятието е обусловено и моделирано от потребностите на възприемащия. Става дума за модификация (изменение) на възприеманите предмети и явления в зависимост от собствената актуализация на потребностите.

Тук специфичното е, че представеното съдържание на потребностите се обединява с процесите на възприятието, на фантазията, изобщо с преживяването. Условно би могло да се каже, че възприемането на реалността е деформирано и изопачено от доминацията на потребностите на обекта.

Например, ако покажем на изследваното лице няколко предмета най-голяма ценност за него ще представлява този предмет който в момента отговаря на потребностите му (може да се използва теста за ценностите).

 1. КОМПЛЕМЕНТАРНА проекция. При тези проекции има допълване на безсъзнателното и неприемливото с това което човек притежава действително. Тя е нещо като взаимно допълваща се проекция.

Например: Аз го обичам защото

 • Той ме разбира
 • Той ми помага
 • Защото се чувствам сигурна
 • Защото ми харесва физически

Тези неща са съзнавани, несъзнаваното е сексуалното привличане

 1. Има и така наречените ПРОСТИ проекции. От типа – ненавиждам ги, защото и другите ме ненавиждат.
 2. 6. РАЦИОНАЛИЗИРАЩИ проекции. При тази проекция изследваното лица се опитва да оправдае поведението си по пътя на рационализирането си.

Например, тази вечер ми е позволено да си похапна повече, защото е празник!

 

УСЛОВИЯ КОИТО УЛЕСНЯВАТ ПРОЕКЦИЯТА

 • Снижаване на енергийния потенциал, което затруднява структурираното поведение. С други думи когато човек у уморен.
 • Ригидно състояние на очакване.
 • Принудата на повишена нужда или потребност, която отключва защитните механизми или фантазии на удовлетворяването

 

ПРОЕКТИВНИ ТЕСТОВЕ

Те са специален тип тестове. Широката основа на която са построени е представата ни, че психичното е структурирано от съзнателни и безсъзнателни съдържания.

Специфичното и деликатното при проективните тестове е това, че могат да бъдат открити и диагностицирани безсъзнателни съдържания. Тук безсъзнателното може да се прояви най-добре чрез съзнателното, поради това резултатите от проективните тестове по правило се анализират индивидуално и в контекста на конкретната личност. Съзнаваните асоциации се свързват с несъзнаваните и по този начин се получава информация за нагласите на личността.

В по-ново време резултатите от проективните тестове се интерпретират от когнитивни психолози като показател за интелигентност. Проектира се не само несъзнаваното съдържание, но и нивото на мислене, на фантазия, на креативност и т.н.

При проективните тестове по-лесно могат да се открият субективните значения, емоциите и чувствата, личното отношение към нещата от живота. В проективните тестове голямо значение придобиват онези предмети които са упълномощени да означават много повече от това което са! Например: „Боли ме сърцето”, „Държиш се като парцал” и пр. Всички метафорични изрази имат такова разширено съдаржание. Метафората при проективните тестове е основно средство за разшифроване на подтиснати съдържания. Като най-обобщен израз на проекцията може да се каже, че представляват архиетипите на Юнг.

Проективните методи се разглеждат като способ за опосредствено  изучаване на личността. Те имат тази способност да откриват  подтииснати или завоалирани личностови мотиви.

Съдържанито на проективните тестове  отразяват актуалните потребности на изследваното лице, влечения, желания, склонности, интереси, страхове, задръжки, очаквания, афективни отношения, конфликти, мотиви за неговите действия и постъпки.

Проективните методи извличат информация за изследваното лице която не може да се придобие със самооценъчни тестове.

Основни правила при работа с проективни тестове е:

 • много добре да се познава теста
 • анализ на конкретния случаи като се изхожда от цялостната ни представа за личността.
 • При работа с проективни тестове да се отнасяме по скоро със скептицизъм отколкото с безпочвена вяра, че са панацея.

РИСУВАТЕЛНИ – Свободните рисунки имат стойност на проективен тест. В тях човек дава израз на неограничените вътрешни напрежения, потребности, чувства, мисли. Те се отразяват не само в съдържанието, но и в техниката на рисуването.

Много често при спонтанното рисуване несъзнавано изобразяваме форми свързани с определени психически състояния.Например когато в рисунката преобладават остри начупени линии те в голяма степен създават илюзия за рязка промяна, за голяма концентрация и заряд на сила. Чупките сякаш говорят за моментално изразяване на натрупана енергия.   Например ако си представим този символ, който изобразява електрическа светкавица. Който се използва за обозначаване на места които са опасни за живота, за места свързани с напрежение и т.н.

Никой не би се опитвал да твърди че този символ изразява формата на реалната светкавица, но несъзнавано винаги го свързваме с това.

Много изследователи стигат до извода, че в зависимост от конкретният си контур линиите оказват различно психично въздействие. S-образната крива е линия на грацията. Идеята е, че меките извивки съдържат представата за грация и мекота, а начупените линии за натрупана сила и резки промени.

 

 

 

 

 

 

 

Гладките линии могат да бъдат наречени меки, а начупените – твърди. Всяка чупка въздейства като излъчващ център.

В триизмерното пространство най-компенсирани по отношение на илюзията за излъчване е сферичната форма, а най-излъчващите са снопове с радиално излизащи прави линии:

 

 

 

 

 

 

Тези фигури са подредени по възходящ ред по отношение на илюзията за излъчване. И се приемат за свещени в почти всички религии. И често се използват като обекти за концентрация при религиозните ритуали.

От гледна точка на съвременната неврофизиология и психология въздействието им може да бъде обяснено с това,  че на местата с чупки очно двигателните мускули претърпяват внезапни контракции, което е свързано с генериране на съответни рязко изменящи се нервни импулси.

Важно услови за психическото въздействие на една форма е нейното състояние на баланс. Например:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В природата обикновено най-устойчиви са балансираните в геометричен аспект предмети. Ето защо човек в съприкосновението си с небалансирани форми изпитва отрицателно естетично възприятие. Като че ли на несъзнавано ниво ние получаваме усещане за разбалансиране в собственото си тяло по пътя на някаква спонтанна аналогия.

Тук няма да се спирам за въздействието и на цветовете върху емоциите.

 

 

ТЕСТ ЗА ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА

ТЕСТ НАРИСУВАЙ СВОЕТО СЕМЕЙСТВО И СВОЯ ДОМ – Детето отразява непринудено своите конфликтни отношения на съперничество, ревност, отхвърляне, строго отношение.