Относно асоциациите и асоциативният тест

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

От времето на Аристотел до наши дни възникването на асоциации се разглеждат като универсален психичен факт.  Става дума за връзката между тези психични факти когато ако изникне една представа в съзнанието ни, как тя поражда друга представа! Една мисъл може да породи много представи – както на паметта ни, така и на въображението ни…..

 

 

За нас е по-важно да се знае, че асоциациите съществуват както на съзнателно така и на безсъзнателно равнище.

Има прости и сложни асоциации : “стол – маса”, “природа – общество”. Има и асоциации които са много трайно фиксирани, стериотипизирани, които са свързани с някакво минало афективно състояние. Дунавското хоро – празник и т.н.

Този факт е послужил като основа на това което в психологията се нарича дефиниран, контролиран и интерпретиран асоциативен експеримент.

Чрез асоциативния експеримент може да изследваме  различни страни и особености на психиката като:

 • общата и професионална интелигентност
 • нагласите
 • невротичните състояния
 • нарушения в психическите процеси и т.н.
 • темпа и диференцираността на словестните реакции и наличността на “болни пунктове”, болни структури формирани във втората ни сигнална система.

Всичко зависи от целта която си поставяме когато съставяме асоциативния тест.

АСОЦИАТИВНИЯ ТЕСТ /АТ/ е система от думи – стимули на които изследваното лице трябва да даде думи отговори

S – стимули           R – реакции        t – време

За един психотерапевт  е важно да може да построи един асоциативен тест който да го информира за определени нагласи, емоции, страхове, отношения към определени обекти и пр  на пациента. Ключов момент при съставянето на АТ е подбора на думите – стимули.

Как става това: обикновено се подбират две групи думи

 • Основните думи са така наречените провокативни думи или конфликтни за които от анамнезата на болния знаем че са в асоциативна връзка с изживяната психотравма или с налични актуални свръхценостни или налудни изживявания, събитие или нагласи и те тласкат изследваното лице към изразяване на лична субективна позиция към обекта който означава думата .стимул – “политика – курва”, “кръв – ужас”

Асоциациите провокират сложни мисловни емоционални полета на съзнанието ни

 • Едновременно с провокативните думи се използват и т.н. ФОНОВИ или маскиращи думи, които са неутрални към целта на експеримента и които тематично не са съгласувани с основните думи.

По правило провокативните думи се поставят между фоновите, но в много случаи се прилага една тънкост – първите 10-15 думи от теста са само фонови а провокативните са накрая.

При АТ предварително се съставя набор от 30 до 100 думи дрезнители. Обикновенно това са двусрични съществителни имена, често употребяване в ежедневната реч, ясни по смисъл. В съотношение 1: 5 на приблизително еднакви интервали – думи с конкретно значение т.н. провокативни или конфликтни се редуват с абстрактни думи т.н. фонови. Желателно е да няма смислова връзка между използваните в набора думи.

При създадения вече АТ изследването започва с инструкция: Ще ви казвам думи , от вас се иска след като чуете думата да отговорите бързо с първата дума която Ви дойде на ума. Трябва да отговаряте само с една дума, бързо без да обмисляне. Тук няма правилни или неправилни отговори, всичко което ви дойде на ум е правилно

Инсрукцията се произнася  със спокоен равен глас. Инструкцията се разяснява с няколко конкретни примера, които дават възможност да се провери дали е разбрана правилно. При неспазване на инструкцията, обмисляне на отговора или наличност на многословни отговори, инструкцията се повтаря.

Резултатите от опита се преценяват в няколко отношения:

 1. По отношение на реактивното време. С хронометър се записва времето за реагиране.Някои автори смятат, че нормата за реактивното време е от 1. до 3 сек., други допускат при по-сложни думи от 7-10 сек.  Реактивното време е твърде индивидуално и се колебае значително в зависимост от състоянието на пациента, от състоянието на основните нервни процеси, определящи темпа на психичните реакции, също така и от вида на думата – дразнител. Абстрактните думи по правило предизвикват реакции с по-удължено реактивно време. Удължено реактивно време предизвикват думите намиращи се в смислова връзка с болните пунктове – психотравми ситуации, свръхценостни идеи и пр.

След като приключи със 100 думи идва следващата стъпка.. Основните думи / или т.н провокативни/ биват повторени и изследваното  лице трябва да възпроизведе дадените преди отговори. Понякога паметта отказва и повтарянето е невярно или погрешно. Тези грешки са важни.

Ако изследваното лице се затруднява да образува асоциации на съвсем прости думи, на които всяко дете може да отговори, то може да се направи извода, че тази дума е докоснала нещо което в психологията се нарича КОМПЛЕКС – едно струпване на психично съдържание които са заредени с някакви особени или мъчителни емоционални оценки с нещо което на пръв поглед се изплъзва от погледа ни. Това прилича на снаряд който е пробил най-плътния и тъмен пласт на личността. Така например някои с парични комплекси се вълнува на думата купувам, плащам, пари.

Видове смущения при асоциативния тест:

– Промяна на времето на реагиране

– Реакции с повече от една дума

– Грешки при повтаряне на отговорите

– Реагиране чрез промяна на нещо в израза.

– Смях, движения на ръцете, краката и тялото.

– Кашлица , запъване.

– Реакции само с „да” или „не”.

– Реакции при което не се улучва истинското значение на думата дразнител.

– Повторно използване на едни и същи отговори.

– Употреба на чужди езици

– Погрешно повтаряне на думата

– Пълна липса на реакция

Много висока диагностична стойност имат Асоциативните блокажи. Това са ситуации в които лицето блокира, замисля се, трудно му е да отговори и след това казва, че нищо не му идва в главата. Такива асоциативни блокажи много често ни насочват към травмата, към страховете, към опасностите, към бягство от проблема и загатват за проблеми свързани с такъв обект.

Характерът на отговорите биват:

От висш тип – съществителни намиращи се в смислова връзка с думата дразнител, прилагателни – определения на качества или количествена характеристика на думата дразнител, отглаголни съществителни и глаголи

От нисш тип – многословни определения, въпроси, междуметия, липса на отговори. Обръща се внимание и на разнообразието или стереотипа на отговорите

Отговорът се записва на предварително приготвен написан на машина протокол, съдържащ определен набор от думи. В протокола се отбелязват също афективните реакции и поведението на пациента по време на изследването.

Автор на АЕ е Юнг и той е типизирал два вида асоциации – обективни и субективни. Но изследователската практика е доказала, че хората изграждат по-богата гама от асоциации а именно:

 1. Рационален или по логически тип асоциации. Това са асоциациите които изразяват знание, разбиране, идентификация, когнитивна връзка и пр. Например: “дърво –гора”, “наука – теория”. Обикновено рационалните асоциации разкриват уравновесено познавателно отношение към обекта.
 2. Афективно положителни асоциации. Те изразяват позитивна пристрастност към обекта, уважение, любов, преклонение, възхищение, изобщо ценностен смисъл. Те показват, че обектът е значим за субекта
 3. Афекативно отрицателни асоциации. Тези асоциативни връзки изразяват негативно отношение към обекта затворено в границите – враждебност, негативизъм, бягство, пренебрежение и пр.
 4. Смесени асоциативни връзки – те се дефинират трудно, защото не може да се прецени на какво се дава превес на смисъла или на чувството. Например: “демокрация – свобода”, “любов – мир”
 5. Неутрални асоциации – те не изразяват нито емоционална, нито рационална връзка между обектите, трудно може да се открие логическа или афективна връзка. “наука – шише”, “камък-небе”. Такива асоциации могат да се образуват когато лицето не знае значението на думата.

Наличието на много неутрални асоциации може да свидетелствуват за разтройство в мисленето.

Важно е да се знае, че АТ може да се прави няколко пъти в хода на лечението, като провокативните думи от първия тест се заменят с думи синоними във втория тест